Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu

10Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu zapewnia najmłodszym mieszkańcom Powiatu Rawickiego, uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych.

Placówka funkcjonuje od 1973 r. (pierwotnie jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa), mieści się obecnie w zabytkowym budynku przy ul. Kopernika. Funkcję jej dyrektora od 2006 r. pełni Ewa Latusek. W skład zespołu wchodzą wysokiej klasy specjaliści: psycholodzy, socjolog, psychoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi oraz pedagodzy, posiadający kwalifikacje m.in. w zakresie surdopedagogiki (terapii osób z wadami słuchu), oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju. 

Oferta Poradni obejmuje rzetelną diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, treningi kształtujące umiejętności efektywnego uczenia się i skutecznego komunikowania, organizację zajęć z zakresu psychoedukacji, a także doradztwo zawodowe. Szeroko pojęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna to:

- działania diagnostyczne i terapeutyczne, adresowane do dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, m.in. osób z autyzmem, dysleksją, niesłyszących lub słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle chorych i wymagających kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub toku nauki, wykazujących zachowania dysfunkcyjne, stany lękowe, problemy z poprawną mową;

- działania profilaktyczne, skierowane przede wszystkim do młodych ludzi zagrożonych uzależnieniami, przemocą, bądź wykluczeniem społecznym, wykazujących agresję, mających trudności w budowaniu prawidłowych więzi emocjonalnych i relacji społecznych;

- działania konsultacyjno-doradcze, obejmujące przede wszystkim poradnictwo zawodowe, diagnozowanie predyspozycji, pomoc w wyborze kierunku kształcenia, treningi autoprezentacji. 

Do zadań Poradni należy również współpraca z wszystkimi lokalnymi instytucjami oświatowymi – szczególnie poprzez prowadzenie konsultacji na terenie szkół (dostępnych zarówno dla uczniów, jak i rodziców), merytoryczną pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w konkretnych przypadkach, organizowanie grup wsparcia i szkoleń dla pedagogów szkolnych, zajęć warsztatowych dla uczniów, indywidualnych lub grupowych spotkań z psychologami, kampanii promujących zdrowy styl życia. Terapeuci Poradni posiadają także kwalifikacje do prowadzenia mediacji i interwencji kryzysowej w szkołach. 

Pracownicy Poradni realizują PROGRAMY:

- powszechnych, nieodpłatnych, profilaktycznych badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy, przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, a także w ramach udziału w akcji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych;

- w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, m.in. „Przeciw przemocy w grupie rówieśniczej”, „Stop uzależnieniom”, „Przeciw uzależnieniom – jak mówić nie”, „Bezpieczne dziecko”;

- terapeutyczne: dla uczniów z dysortografią, mających trudności w nauce czytania, zaburzenia emocjonalne – m.in. prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej;

- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, mający na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych, lepszego porozumiewania się z dzieckiem, motywowania do nauki, rozwiązywania konfliktów.

W Poradni od 2009 r. działa jedyny w Wielkopolsce klub „J” osób jąkających się. 

Organizowane są także CYKLICZNE KONFERENCJE metodyczne o zasięgu lokalnym i regionalnym. W 2012 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe pod hasłem „Zrozumieć dysleksję”, poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z diagnozowaniem i terapią tego zaburzenia, a także dostosowaniem metod nauczania do potrzeb dzieci dyslektycznych. W roku bieżącym zorganizowano w Rawiczu dwie konferencje logopedów. Podczas narady w lutym 2013 r. powołany został Powiatowy Zespół Samokształceniowy Logopedów. Natomiast tematem przewodnim konferencji październikowej było „Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka”. Wzięły w niej udział 72 osoby – oprócz logopedów i pedagogów specjalizujących się w terapii zaburzeń mowy, także dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Honorowy patronat nad tym spotkaniem objął Polski Związek Logopedów.

Zespoły Orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydają ORZECZENIA o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Objęcie pomocą dziecka wymaga pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów. Natomiast uczniom pełnoletnim pomoc jest udzielana na ich wniosek.

Dane teleadresowe:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAWICZU

ul. Kopernika 4

63-900 Rawicz

tel. 65 545 27 04

fax. 65 545 32 98

e-mail: ppp@powiatrawicki.pl

www.poradniarawicz.pl

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1