Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Plan pracy Rady na 2012 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU RAWICKIEGO NA 2012 ROK

Styczeń:

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok. (Biuro ds Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. (Biuro ds Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa).
 3. Zmiana „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013”. (Powiatowy Urząd Pracy)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Luty:

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2011 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim. (Komendant Powiatowy Policji)
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2011 roku. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. (Biuro ds Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa)
 5. Informacja o aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Marzec:

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Rawickiego. (Komendant Powiatowy PSP)
 2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie Rawickim. (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)
 3. Sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za 2011 rok. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013” w 2011 roku. (Powiatowy Urząd Pracy)

 Kwiecień:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego. (Zarząd Powiatu)
 2. Informacja o wykonaniu planu robót w 2011 roku i planie robót na drogach w 2012 roku oraz o stanie dróg powiatowych. (Powiatowy Zarząd Dróg)
 3. Informacja w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rawickiego. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 5. Informacja na temat budowy drogi S-5.

 Czerwiec:

 1. Informacja o lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim. (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” w 2011 roku. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w 2011 roku”. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Wrzesień:

 1. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku. (Zarząd Powiatu)
 2. Informacja o środkach udzielonych przez fundusze poręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2011 roku i I półrocze 2012 roku. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)
 3. Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2011 – 2013. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) 

Październik:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego. (Przewodniczący Rady)
 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej w Powiecie Rawickim w 2011 roku. (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lesznie)
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2011/2012 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 4. Informacja o aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych) 

Listopad: 

 1. Informacja Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowego Oddziału w Lesznie o stanie urządzeń melioracyjnych i regulacji rzek w Powiecie Rawickim w 2012 roku. (Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2013 roku. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2013”. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2011 – 2012 z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2009 – 2012”. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Grudzień:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok. (Zarząd Powiatu)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2013 rok. (Przewodniczący Rady)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2013 rok. (Komisje)
 4. Przyjęcie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2010 – 2011” oraz „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata 2012 – 2015”. (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)
 5. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.