Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Plan pracy Rady na 2013 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU RAWICKIEGO NA 2013 ROK

Styczeń:

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. (Biuro ds Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 3. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)

Luty:

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2012 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim. (Komendant Powiatowy Policji)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2012 roku. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013-2016”. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie do Zespołu Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Marzec:

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Rawickiego. (Komendant Powiatowy PSP)
 2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie Rawickim. (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)
 3. Sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za 2012 rok. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 4. Informacja o aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

 Kwiecień:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego. (Zarząd Powiatu)
 2. Informacja o wykonaniu planu robót w 2012 roku i planie robót na drogach w 2013 roku oraz o stanie dróg powiatowych. (Powiatowy Zarząd Dróg)
 3. Informacja w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rawickiego. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2012”. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

 Czerwiec:

 1. Informacja o lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim. (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)
 2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013” w 2012 roku. (Powiatowy Urząd Pracy)

Wrzesień:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Internatu w Zespole Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Październik:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego. (Przewodniczący Rady)
 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej w Powiecie Rawickim w 2012 roku. (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lesznie)
 3. Informacja o środkach udzielonych przez fundusze poręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2012 roku i I półrocze 2013 roku. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Rawickiego. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Listopad: 

 1. Informacja Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowego Oddziału w Lesznie dotycząca inwestycji melioracyjnych, robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na ciekach naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie Powiatu Rawickiego. (Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2014 roku. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2014”. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 4. Informacja o aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Grudzień:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok. (Zarząd Powiatu)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2014 rok. (Przewodniczący Rady)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2014 rok. (Komisje)
Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.