Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Plan pracy Rady na 2014 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU RAWICKIEGO NA 2014 ROK

Styczeń:

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2013 roku. (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
 3. Sprawozdanie z Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim za 2013 rok. (Biuro Promocji i Rozwoju)

Luty:

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wza 2013 rok wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim, sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji orazo stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim. (Komendant Powiatowy Policji)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Marzec:

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Rawickiego. (Komendant Powiatowy PSP)
 2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym
  w Powiecie Rawickim. (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za 2013 rok. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Kwiecień:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego. (Zarząd Powiatu)
 2. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rawickiego za 2013 rok. (Biuro Promocji i Rozwoju)
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkui o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2013”. (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
 5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013 w 2013 roku. (Powiatowy Urząd Pracy)
 6. Informacja o aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu. (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)

Czerwiec:

 1. Uchwalenie „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020”. (Powiatowy Urząd Pracy)
 2. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego, wykonaniu robót w 2013 roku i planie robót w roku 2014. (Powiatowy Zarząd Dróg)
 3. Informacja o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim.

( Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)

Wrzesień:

 1. Program Rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015 – 2017. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego. (Przewodniczący Rady)

Październik:

 1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie śi działalności kontrolnej w Powiecie Rawickim w 2013 roku. (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lesznie)
 2. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2012- – 2013. ( Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)
 3. Informacja o środkach udzielonych przez fundusze poręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2013 roku i I półrocze 2014 roku. (Biuro Promocji
  i Rozwoju)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki. (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu).
 5. Informacja o aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu. (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)

Listopad:

 1. Informacja Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowego Oddziału w Lesznie dotycząca inwestycji melioracyjnych, robóti eksploatacyjnych na ciekach naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie Powiatu Rawickiego w 2014 roku. (Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2015 roku. (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatuz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                    (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2015”. (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013 – 2016” za lata 2013 – 2014. (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)

Grudzień:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok. (Zarząd Powiatu)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatuna 2015 rok. (Przewodniczący Rady)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2015 rok. (Komisje)

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.