Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Plan pracy Rady na 2015 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU RAWICKIEGO NA 2015 ROK

Styczeń:

1. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2014 roku. (Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju)

Luty:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za 2014 rok wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim, zestawieniem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej, sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim. (Komendant Powiatowy Policji)

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

4. Sprawozdanie z Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim za 2014 rok. (Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju)

Marzec:

1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Rawickiego. (Komendant Powiatowy PSP)

2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie Rawickim. (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za 2014 rok. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu na terenie gmin Bojanowo, Rawicz. (Powiatowy Zarząd Dróg)

Kwiecień:

1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego. (Zarząd Powiatu)

2. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2014”. (Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju)

Czerwiec:

1. Informacja o stanie dróg powiatowych, wykonaniu robót w 2014 roku oraz planie robót na rok 2015. (Powiatowy Zarząd Dróg)

2. Informacja o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim.(Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)

3. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rawickiego za 2014 rok. (Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju)

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020 w 2014 roku. (Powiatowy Urząd Pracy)

Wrzesień:

1. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego. (Przewodniczący Rady)

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu na terenie gmin Jutrosin, Pakosław, Miejska Górka. (Powiatowy Zarząd Dróg)

Październik:

1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej w Powiecie Rawickim w 2014 roku. (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lesznie)

2. Informacja o środkach udzielonych przez fundusze poręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2014 roku i I półrocze 2015 roku. (Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju)

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki. (Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju)

Listopad:

1. Informacja Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowego Oddziału w Lesznie dotycząca inwestycji melioracyjnych, robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na ciekach naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie Powiatu Rawickiego w 2015 roku. (Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie)

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2016 roku. (Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju)

3. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2016”. (Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju)

Grudzień:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok. (Zarząd Powiatu)

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2016 rok. (Przewodniczący Rady)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2016 rok. (Komisje)

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.