Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol Biura "ZK"

Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.
  • tel. 65 546 51 37
Kierownik Biura - Robert Kozal;
Pracownicy urzędują w pokojach nr 23
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych, zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami obronnymi.  
Do podstawowych zadań Biura należy:
1. W zakresie ochrony danych osobowych:
1) udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych,
2) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych,
3) prowadzenie kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych,
4) zgłoszenie zbiorów danych oraz zmian w nich zachodzących do rejestracji Generalnemu In­spekto­rowi Ochrony Danych Osobowych,
5) szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych oso­bo­wych. 
2. W zakresie ochrony informacji niejawnych:  
1) organizowanie ochrony, klasyfikowanie i udostępnianie informacji niejawnych,
2) prowadzenie postępowania sprawdzającego i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa dla pracowników Starostwa,
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4) sprawowanie nadzoru poprzez kontrole:
a) przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentów,
b) przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w Starostwie w wyznaczonym stanowisku pracy do obsługi informacji niejawnych,
c) postępowania z udostępnionymi pracownikom Starostwa dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
5) ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
6) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne przetwarzanymi w Starostwie w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, 
7) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych,
8) prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych,
9) prowadzenie ewidencji osób, którym wydano poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie Starosty do dostępu do informacji niejawnych,
10) prowadzenie wyznaczonego stanowiska pracy do obsługi informacji niejawnych Starostwa, w tym:
a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
b) udostępnianie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie Starosty,
c) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
d) przyjmowanie, rejestracja, przechowywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne oraz prowadzenie rejestrów.  
3. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1) zapewnienie Staroście warunków koordynacji działań w sytuacji normalnej, w czasie klęski żywiołowej i zdarzeń mających znamiona kryzysu oraz realizacja zadań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania, odbudowy,
2) prowadzenie monitoringu zagrożeń,
3) obsługa administracyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
4) realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
5) opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
6) nadzór nad opracowaniem gminnych planów zarządzania kryzysowego,
7) planowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,
8) planowanie i organizowanie szkoleń i treningów dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
10) utworzenie bazy danych w zakresie sił i środków Powiatu dla potrzeb działań ratowniczych. 
4. W zakresie spraw obronnych
1) ustalanie zadań z zakresu obrony cywilnej Powiatu dla szefów obrony cywilnej gmin,
2) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Powiatu,
3) opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej,
4) organizowanie szkoleń, treningów, ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
5) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie,
6) tworzenie i sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem formacji obrony cywilnej do działania,
7) popularyzacja humanitarnych idei obrony cywilnej,
8) planowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
9) organizacja i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz zapewnienie warunków funkcjonowania organu wykonawczego na stanowisku kierowania,
10) opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu,
11) realizacja zadań wynikających ze stanu gotowości obronnej państwa:
a) stanu stałej gotowości obronnej państwa,
b) stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu,
c) stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny,
12) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych,
13) sprawowanie kontroli realizacji zadań obronnych,
14) organizowanie akcji kuriersko - posłańczej i stałego dyżuru,
15) przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej. 
5. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
1) przygotowywanie projektu zarządzenia o powołaniu komisji bezpieczeństwa i porządku,
2) opracowywanie i aktualizacja założeń do powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku,
4) obsługa administracyjna komisji bezpieczeństwa i porządku,
5) dokonywanie analiz z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
6) wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w zakresie i na zasadach określonych w ustawach o: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz w ustawie Prawo budowlane,
7) organizowanie pracy Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. 
6. W zakresie spraw społecznych:
1) przygotowywanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
2) wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
3) wykonywanie zadań związanych z udzielaniem pomocy repatriantom.
7. W zakresie realizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:
1) przygotowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,,
2) powoływanie z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w razie braku lekarza,
3) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy,
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
8. W zakresie spraw kombatantów:
1) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
2) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym,
3) realizowanie dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
4) organizacja na terenie Powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
5) świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
6) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.