Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Symbol Wydziału "GN"
 
Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz.
  • tel. 65 546 51 10 - Naczelnik
  • tel. 65 546 51 11 - gospodarka nieruchomościami
  • tel. 65 546 51 12 - ewidencja gruntów
  • tel. 65 546 51 13 - ewidencja gruntów
  • tel. 65 546 51 15 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  • tel. 65 546 51 16 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  • tel. 65 546 51 17 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
Naczelnik Wydziału - Janusz Turek;
Pracownicy urzędują w pokojach nr 3, 4, 5, 23A, 24, 25
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Do podstawowych zadań wydziału należy:
1. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Pań­stwa,
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Pań­stwa,
3) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, a nie będącymi w zarzą­dzie powiatowych jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nierucho­mo­ści gruntowych,
5) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
6) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych,
7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
8) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych,
9)prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,
10) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpo­znawa­niu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkow­nik wieczysty nie wyraził na to zgody,
11) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub na­głej po­trzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
12) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipo­teki oraz wyda­wanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
13) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa bę­dą­cych w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
14) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości Skarbu Pań­stwa,
15) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości Po­wiatu lub Skarbu Państwa,
16) ustalanie odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz gminy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, 
17) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
18) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody, 
19)  przygotowanie  decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności, 
20) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
21) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji, 
22) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
23) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
24) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
25) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.      
2. W zakresie geodezji i kartografii:
1) gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie, zabezpieczanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
2) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
3) zakładanie i zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych,
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
5) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
8) zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi.
9) przygotowywanie prac mających na celu wzbogacanie zasobu geodezyjnego,
10) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykorzystania dotacji,
11) wydawanie baz danych ewidencji gruntów i budynków dla ARiMR oraz GUGIK,
12) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
13) wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów dla celów prawnych,
14) udostępnianie danych podmiotowych i przedmiotowych z zakresu ewidencji gruntów i budynków.
3. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.