Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Wydział Komunikacji i Dróg

Symbol Wydziału "KD"
 
Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz.
  • tel. 65 546 52 99 - Naczelnik
  • tel. 65 546 51 27 - Prawo jazdy
  • tel. 65 545 32 99 - Rejestracja pojazdów
Naczelnik Wydziału - Tadeusz Fengler;
Pracownicy urzędują w pokojach nr 1, 9, 11
Wydział Komunikacji i Dróg zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób oraz drogami powiatowymi.
Do podstawowych zadań wydziału należy:
1. W zakresie ruchu drogowego:
1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę,
3) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
5) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
6) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia ( kasacji ) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,
7) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
8) sprawdzenie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,
9) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgłaszanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego braku opłaty obowiązkowego ubezpiecze­nia OC,
10) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
11) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
12) przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep nie zarejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji,
13) wydawanie kart pojazdu dla samochodów sprowadzonych z zagranicy i tam wyrejestrowanych,
14) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
15) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
16) przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
17) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy, wydawanie wtórników praw jazdy, przyjmowanie wtórników w przypadku odnalezienia oryginału,
18) przygotowanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
19) przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkuzastrzeżeń co do stanu zdrowia,
20) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
21) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd,
22) przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
23) przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie,
24) wpis w prawie jazdy art. 97 potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
25) wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
26) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
27) przeprowadzanie z urzędu raz w roku kalendarzowym kontroli stacji kontroli pojazdów,
28) wydawanie zezwoleń jednostkom prowadzącym szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
29) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
30) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
31) kontrola ośrodka szkolenia kierowców co najmniej raz w roku,
32) kontrola ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty co najmniej raz w roku. 
2. W zakresie dróg i prawa przewozowego:
1) przygotowywanie opinii w zakresie ustalania dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych,
2) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
3) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
4) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika,
5) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
6) określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali Powiatu lub Powiatu sąsiadującego z Powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy,
9) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmujące Powiaty lub województwa sąsiadujące,
10) przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:
a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
b) połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
c) przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,
11) opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
12) opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
13) opiniowanie wniosków o udzielnie wskazań lokalizacji,
14) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego,
15) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach lub masie większej od dopuszczalnych, (pojazdy nienormatywne) wykonuje to zarządca w naszym przypadku Powiatowy Zarząd Dróg,
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
17) wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
18) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących transport samochodowy co najmniej raz na pięć lat.

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.