Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Symbol Wydziału "ABŚ"
 
Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz.
  • tel. 65 545 21 60 - Naczelnik
  • tel. 65 545 42 12
  • tel. 65 545 17 83
  • tel. 65 546 11 09
Naczelnik Wydziału - Ewa Kośmider;
 
Pracownicy urzędują w pokojach nr 16, 17, 19, 20.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zajmuje się realizacją zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej, przygotowania i prowadzenia remontów oraz inwestycji powiatowych, prawa wodnego, ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej, ochrony przyrody, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, ochrony zwierząt, prawa geologicznego i górniczego.
 
Do podstawowych zadań wydziału należy:
 
1) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
2) przygotowywanie opinii Starosty dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
3) przygotowanie opinii Zarządu dotyczących uzgodnienia projektu planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
4) przygotowanie opinii Zarządu dotyczących uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
5) przygotowanie opinii Zarządu dotyczących realizacji inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg publicznych,
6) współpraca w przygotowaniu opinii dotyczących uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
7) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane,
8) realizowanie zadań związanych z kontrolą:
a) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
- ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wymaganiami ochrony środowiska,
- przepisami prawa, w tym techniczno - budowlanymi,
b) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) wykonania i sprawdzenia projektu budowlanego przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane,
9) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
10) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego,
11) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,
12) nakładanie na inwestorów obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
13) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
14) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
15) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiadujących budynków, lokali lub nieruchomości oraz warunkach korzystania z tych budynków, lokali lub nieruchomości,
16) wydawanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innych osób,
17) rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
18) rozpatrywanie zgłoszeń o rozbiórkach obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
19) nakładanie na inwestorów obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
20) rozpatrywanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
21) nakładanie obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów w zgłoszeniu,
22) wnoszenie sprzeciwu do zgłoszeń w sprawach budowy i wykonywania robót budowlanych,
23) wnoszenie sprzeciwu do zgłoszeń w sprawach zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
24) nakładanie na inwestorów obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
25) nakładanie wykonywania obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
26) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
27) udzielanie, bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
28) udzielanie, bądź odmowa zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli w sąsiedztwie obszarów kolejowych,
29) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych,
30) nadawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych rygoru natychmiastowej wykonalności,
31) wydawanie pozwoleń na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych,
32) uzgadnianie projektów budowlanych z wojewódzkim konserwatorem zabytków w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską, na podstawie wojewódzkiej ewidencji zabytków,
33) przesyłanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, innych decyzji i zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego,
34) przesyłanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę gminom,
35) przesyłanie uwierzytelnionych kopii rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę do organu wyższego stopnia,
36) rejestracja i wydawanie dzienników budowy,
37) prowadzenie statystyki budowlanej,
38) potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
39) potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domków jednorodzinnych dla celów uzyskania dodatku mieszkaniowego.

1. W zakresie inwestycji i remontów:
1) opracowywanie jednorocznych planów remontowo - budowlanych i wieloletnich planów inwestycyjnych realizowanych przez Powiat i wszystkie jego jednostki organizacyjne,
2) kompleksowe przygotowywanie prac remontowych oraz procesów inwestycyjnych dotyczących Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, tj.:
a) zlecanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
b) współpraca przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgadnianiu planowanych działań z konserwatorem zabytków w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,
c) koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej,
d) przygotowywanie projektów umów na prowadzenie inwestycji, remontów i modernizacji,
e) kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych,
3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją remontów i inwestycji dotyczących budynków Starostwa, a w szczególności w zakresie:
a) ustanawiania inspektora nadzoru,
b) protokolarnego przekazywania kierownikowi budowy placu budowy,
c) sprawowania nadzoru nad realizacją zapisów umów dotyczących prac remontowych i robót budowlanych,
d) udziału w odbiorach częściowych,
e) organizowania odbiorów końcowych i zapewnienia w nich udziału przedstawicieli organów, których opinia jest wymagana,
f) rozliczania finansowego inwestycji i remontów, tj.: aprobowania i parafowania rachunków i faktur (badanie ich zgodności z umową) wystawianych przez wykonawców,
4) udziału w procedurach przetargowych,
5) zlecania przeglądów technicznych budynków Starostwa.
 
 
2. W zakresie gospodarki wodnej:
 
1) sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi, wydawanie decyzji oraz realizowane innych działań w sprawach spółek wodnych,
 
2) wydawanie pozwoleń wodnoprawnychoraz dokonywanie ich przeglądów, zmian i ograniczeń oraz ich cofanie i wygaszanie,
 
3) orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
 
4) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych i z terenów z nimi sąsiadującymi oraz przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonywania robót i czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
 
5) dokonywanie podziału kosztów utrzymania budowli i murów tworzących brzeg wody, w wypadku przebudowy urządzeń wody oraz gdy na skutek wprowadzania ścieków lub w inny sposób zakład przyczynia się do wzrostu kosztów utrzymania wód lub urządzeń wodnych,
 
6) ustanawianie stref ochronnych ujęcia obejmującej teren ochrony bezpośredniej,
 
7) ustalenie w drodze decyzji linii brzegu,
 
8) wprowadzanie powszechnego korzystania z wód powierzchniowych w drodze uchwały Rady Powiatu,
 
9) ustalanie w drodze decyzji szczegółowych zakresów terminów wykonywania obowiązków utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 
10) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania na żądanie poszkodowanego za poniesione straty, jeżeli szkoda jest wynikiem udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.    
3. W zakresie gospodarki leśnej:
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) promowanie spraw związanych z utrzymaniem stanu zalesiania bądź jego zmianą,
3) podejmowanie w sytuacjach przewidzianych odrębnymi przepisami zabiegów ochronnych w lasach,
4) prowadzenie spraw dotyczących planów urządzania lasów oraz spraw dotyczących problematyki zalesiania gruntów,
5) wydawanie decyzji dotyczących zmiany lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na użytek rolny. 
4. W zakresie prawa łowieckiego:
1) przygotowywanie zezwoleń dotyczących prawidłowej gospodarki zwierzyną oraz posiadania i hodowli chartów lub ich mieszańców,
2) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich. 
5. W zakresie postępowania z odpadami:
1) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i aktualizacją powiatowego planu gospodarki odpadami,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
3) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
4) nadzorowanie przestrzegania programów gospodarki odpadami oraz przepisów ustawy przez wytwórców odpadów,
5) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
7) prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
8) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją składowisk odpadów.  
6. W zakresie ochrony środowiska:
1) prowadzenie spraw związanych z powiatowym programem ochrony środowiska,
2) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach i spraw z nimi związanych,
4) przeprowadzanie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
5) opiniowanie programów ochrony powietrza,
6) prowadzenie spraw zawiązanych z rekultywacją zanieczyszczonej gleby lub ziemi,
7) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
8) prowadzenie spraw związanych z mapami akustycznymi oraz programami ochrony środowiska przed hałasem,
9) ustalanie w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wysokości odszkodowania,
10) przygotowywanie uchwał Rady w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
11) przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji oraz nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz innych wymagań wykraczających poza obowiązki,
12) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz prowadzenie spraw z tym związanych,
13) przyjmowanie od zarządzających drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem wyników pomiarów, o ile pomiary te mają szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji tych obiektów oraz prowadzenie spraw z tym związanych,
14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń:
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
d) na wytwarzanie odpadów,
15) prowadzenie spraw związanych z przeglądami ekologicznymi instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
16) nakładanie w drodze decyzji na podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz zobowiązywanie do uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
17) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
18) prowadzenie spraw związanych z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
19) wydawanie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska, właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.  
7. W zakresie ochrony przyrody:
1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
2) prowadzenie rejestru zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
3) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu nieruchomości będącej własnością gminy. 
 8. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych oraz wygaszanie koncesji i ich cofanie, a także przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu,
2) zatwierdzanie projektów prac geologicznych,
3) nakazywanie podmiotom wykonującym prace geologiczne dokonania za wynagrodzeniem dodatkowych prac geologicznych,
4) pisemne zawiadamianie o przyjęciu dokumentacji geologicznych lub żądanie w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji,
5) gromadzenie informacji oraz próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
6) wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji o wydobytej kopalinie i wysokości naliczonej opłaty eksploatacyjnej,
7) ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej prowadzącemu działalność wydobywczą bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
8) działanie jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla marszałków lub ministra,
9) nakazywanie wstrzymywania działalności lub podejmowanie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem prac geologicznych.     
9. W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich:
1) prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony,
2) prowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania reproduktorów w punktach kopulacyjnych. 
10. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb. 
11. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1) przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
2) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie. 
12. Pozostałe sprawy:
1) przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. 
13. Zadania przewidziane zakresem ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizuje Geolog Powiatowy. 

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.